6.3.13

Το ΤΕΙ Λαμίας προτείνει «ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με έδρα τη Λαμία

Το Συμβούλιο του ΤΕΙ Λαμίας απέστειλε στον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο την ακόλουθη γνώμη σχετικά με το Σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» για την
αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σε απάντηση του ερωτήματός σας της 6ης Φεβρουαρίου 2013, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4076/2012 (Α’ 159), σας υποβάλλω γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ Λαμίας συνοδευόμενη από ειδική τεκμηρίωση, σχετικά με την επικείμενη πρόταση έκδοσης προεδρικού διατάγματος αναφορικά με την «Αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης -Σχέδιο ΑΘΗΝΑ» και τις μεταβολές που επέρχονται στο Ίδρυμά μας.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε τη συγχώνευση του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ και του ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ σε ένα ενιαίο ισχυρό Ίδρυμα με το όνομα «ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ». Η έδρα του νέου Ιδρύματος θα πρέπει να είναι η Λαμία για λόγους λειτουργικούς ως έδρα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και για την αξιοποίηση των υπαρχουσών υποδομών.
Συμφωνούμε με τις ακόλουθες προτάσεις αναφορικά με τη συγχώνευση, απορρόφηση ή κατάργηση των υφιστάμενων τμημάτων:
1. Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 745 και επωνυμία ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 740 και επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) του Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΘΗΒΑ
2. Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 723 και επωνυμία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 506 και επωνυμία ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, και συγκροτούν το νέο
τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΛΑΜΙΑ
3. Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 553 και επωνυμία ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 522 και επωνυμία ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) του Τ.Ε.Ι. ΛΑΡΙΣΑΣ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα την ΚΑΡΔΙΤΣΑ. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν την εξακολούθηση των σπουδών τους είτε στο νέο τμήμα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ & ΕΠΙΠΛΟΥ του ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ με έδρα την ΚΑΡΔΙΤΣΑ είτε στο νέο τμήμα ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
4. Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 499 και επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΧΑΛΚΙΔΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 498 και επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ του Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ, και συγκροτούν το νέο τμήμα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ του ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με έδρα την ΛΑΜΙΑ
5. Τα τμήμα με κωδικό 2021 και επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ του ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό κατανέμεται με βάση τις προτάσεις που θα αποσταλούν από το Ίδρυμα.
Μεταβατικές διατάξεις
Για τη μεταβατική περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2013 προτείνουμε τα ακόλο υθα, ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο με ομαλό τρόπο για τις ακαδημαϊκές κοινότητες των υπό συνένωση ιδρυμάτων:
1. Κίνητρα για μετακινήσεις των φοιτητών, των μελών ΕΠ αλλά και των μελών ΕΤΕΠ. Αυτά τα κίνητρα πρέπει να έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 1-2 έτη.
Τέτοια κίνητρα μπορεί να είναι είτε οικονομικά (τα οποία έχουν ανακοινωθεί) είτε διευκολύνσεις σε ωράρια.
2. Στο διάστημα μέχρι το καλοκαίρι του 2013 θα πρέπει να ενισχυθούν τα Ιδρύματα με κονδύλια για τη μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού.
3. Οι φοιτητές που προέρχονται από τα Τμήματα που συγχωνεύονται θα πρέπει να διευκολυνθούν στην ολοκλήρωση των σπουδών τους (εργαστήρια, πτυχιακή εργασία, πρακτική άσκηση).
4. Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων που συγχωνεύονται πρέπει να εναρμονισθούν και να συσχετισθούν με αντιστοιχίες στο διάστημα μέχρι τέλους του εαρινού εξαμήνου (Ιούλιος 2013), ώστε να καθορισθούν και οι ισοδυναμίες των μαθημάτων σε σχέση με το νέο πρόγραμμα σπουδών που θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο 2013.
5. Δεδομένης της συνένωσης των ΤΕΙ (και Τμημάτων) κάτω από την ομπρέλα του νέου ιδρύματος και για ένα διάστημα μέχρι τέλους του έτους 2013 να ολοκληρωθεί η συνένωση των διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες θα μπορούν να λειτουργούν σε επίπεδο Διευθύνσεων στην έδρα του Ιδρύματος αλλά και στις άλλες πόλεις στις οποίες θα εγκατασταθούν Τμήματα ή Σχολές.
6. Ενοποίηση της λειτουργίας των οικονομικών στοιχείων των Ιδρυμάτων που συγχωνεύονται αλλά και των ΝΠΙΔ τα οποία θα δημιουργηθούν από τα επιμέρους των Ιδρυμάτων, μετά από τον απαραίτητο διαχειριστικό έλεγχο.
7. Ισχυροποίηση της νομικής υπηρεσίας του νέου Ιδρύματος για την υλοποίηση των επιμέρους διαδικασιών (π.χ. εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, ενιαίος εσωτερικός κανονισμός και οργανισμός του νέου ιδρύματος κλπ.).
8. Το προσωπικό του Κέντρου Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής να τοποθετηθεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις που θα εκφρασθούν εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του Π.Δ.
9. Διασφάλιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Τμημάτων που συγχωνεύονται.
Κριτήρια
Τα κύρια κριτήρια που ακολουθήθηκαν στην παραπάνω προτεινόμενη ρύθμιση είναι τα Κ1.1, Κ1.2, Κ1.4, Κ1.5, Κ2.1, Κ3.3, Κ4.1, Κ4.2, Κ4.4, Κ4.5, Κ.4.6, Κ4.7, Κ4.10, Κ5,
Κ6 & Κ7.
Κ1. Φυσικό μέγεθος και διάρθρωση ΑΕΙ.
Κ1.1: Ελάχιστη «κρίσιμη μάζα» φοιτητικού πληθυσμού.
Κ1.2: Ελάχιστος αριθμός Σχολών.
Κ1.4: Ελάχιστος αριθμός Τμημάτων ανά Σχολή.
Κ1.5: Ελάχιστος αριθμός ΔΕΠ/ΕΠ.
Κ2. Χωροταξική κατανομή
Κ2.1: Θεραπεία αδικαιολόγητης διασποράς/επιστημονικής απομόνωσης Τμημάτων
ή και ΑΕΙ.
Κ3. Γνωστικό αντικείμενο
Κ3.3: Εξορθολογισμός του ακαδημαϊκού επιπέδου ορισμένων επί μέρους
Τμημάτων.
Κ4. Ποιότητα/βιωσιμότητα Τμημάτων
Κ4.1: Αναλογίες φοιτητών/ διδασκόντων
Κ4.2: Αποφοιτήσαντες ανά έτος
Κ4.4: Κόστος ανά φοιτητή
Κ4.5: Διαθέσιμες εγκαταστάσεις εκπαίδευσης- θεωρητικής και εργαστηριακής- και
φοιτητικής μέριμνας
Κ4.6: Ερευνητική δραστηριότητα και διεθνής αναγνώριση
Κ4.7: Απορρόφηση αποφοίτων στον επαγγελματικό στίβο__
Κ4.10: Συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής και αποδοχή από την τοπική κοινωνία
Κ5: Η συμφωνία με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας και
η οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας .
Κ6: Η ενίσχυση του πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος των επιτευγμάτων
καθώς και των ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων των ιδρυμάτων.
Κ7: Η ενδυνάμωση της συλλογικής δράσης των ιδρυμάτων με στόχο την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αυτών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

.